Statuten

NIEUWE GECOORDINEERDE STATUTEN

V.Z.W. Tennisclub Pajottenland
Kouterstraat 30A, 1703 Schepdaal
Ondernemingsnummer: 433398869

HOOFDSTUK I.  DE VERENIGING

Artikel 1

De vereniging is opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk op grond van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen en aangepast aan de wet van 02 mei 2002.

Artikel 2

De vereniging draagt de naam “V.Z.W. Tennisclub Pajottenland”, afgekort V.Z.W. “T.C.P.”

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “ vereniging zonder winstoogmerk” of door de afkorting “VZW”, met nauwkeurige aanwijzing van de zetel.

Artikel 3

De zetel van de vereniging is gevestigd in de Kouterstraat 3, 1703 Schepdaal, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde.

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de zetel te verplaatsen naar iedere plaats binnen het Nederlands taalgebied en de nodige openbaarmakingvereisten te vervullen.

Artikel 4

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en kan te allen tijde ontbonden worden.

Artikel 5

De vereniging heeft als doel, in het algemeen, de bevordering van de beoefening van de tennissport en de ontspanning van haar leden en in het bijzonder onder meer het verschaffen van spelgelegenheid en het inrichten van trainingen, stages, tornooien, en kampioenschappen in binnen,- en buitenland.
De vereniging mag hiertoe alle nodige diensten inrichten. De vereniging mag alle roerende en onroerende goederen bezitten die nodig zijn om haar doelstelling te verwezenlijken. Zij mag deelnemen in -en samenwerken met – alle ondernemingen die voor haar doelstelling nuttig kunnen zijn.
Daarnaast kan de vereniging alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar doelstellingen.

Artikel 6

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven en andere stukken uitgaande van de vereniging zullen in het Nederlands worden opgesteld.

HOOFDSTUK II.  LIDMAATSCHAP

Artikel 7 : Werkelijke leden

Er zijn minstens drie werkelijke leden.

Bij huishoudelijk reglement kunnen bijzondere voorwaarden aan het lidmaatschap gesteld worden.

Als minimum voorwaarden gelden :

1.       het jaarlijks lidgeld betaald hebben
2.       het inschrijvingsformulier volledig ingevuld hebben
3.       het huishoudelijk reglement respecteren
4.       minimum 18 jaar zijn
5.       minimum 2 jaar lid zijn van v.z.w. T.C.P. (daarom niet opeenvolgend)

Artikel 8 : Toegetreden leden

De vereniging aanvaardt naast werkelijke leden ook toegetreden leden.

Om toegetreden lid te zijn van de vereniging dient aan 3 voorwaarden voldaan te zijn:

1.       het jaarlijks lidgeld betaald hebben.
2.       het inschrijvingsformulier volledig ingevuld te hebben.
3.       het huishoudelijk reglement respecteren.

De toegetreden leden mogen aan de algemene vergadering deelnemen maar hebben geen stemrecht.  De toegetreden leden zijn speelgerechtigd op de terreinen en hebben toegang tot de sportinfrastructuur van de vereniging.

Artikel 9

De uitsluiting van een toegetreden lid kan door de raad van bestuur worden beslist. De beslissing is zonder verhaal maar moet gemotiveerd worden.

In geen geval zal het lidgeld terugbetaald worden.

Artikel 10

Het uitgesloten of uittredende lid of de rechthebbenden van een overleden lid of de rechthebbenden uit welke hoofde ook in alle gevallen waarin het lidmaatschap van rechtswege eindigt, kunnen geen aanspraak maken op het vermogen van de vereniging.  Dit geldt zowel voor werkelijke als toegetreden leden.
Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om welke reden dan ook, bij ontbinding van de vereniging, enz.

Artikel 11

Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging raadplegen:
–    het register van de leden
–    alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur en van alle personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden
–    alle boekhoudkundige stukken van de vereniging.

HOOFDSTUK III. DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 12

De Algemene Vergadering bestaat uit de werkelijke leden. Alle werkelijke leden hebben gelijk stemrecht. Elk werkelijk lid heeft één stem en kan ten hoogste drie (3) volmachten van andere werkelijke leden ontvangen

Artikel 13

De volgende exclusieve bevoegdheden kunnen uitsluitend door de Algemene Vergadering uitgeoefend worden:

1.    de wijziging van de statuten;
2.    de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
3.    de benoeming en de afzetting van de commissaris en het bepalen van diens bezoldiging;
4.    de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
5.    de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
6.    de ontbinding van de vereniging;
7.    de uitsluiting van de werkelijke leden;
8.    de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
9.    alle beslissingen met betrekking tot het verkopen en ruilen van onroerende goederen.
10.   alle gevallen waarin de statuten dat vereisen .

Artikel 14

De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur, ten minste éénmaal per jaar en minder dan 6 maanden na de afsluiting van het boekjaar en telkens wanneer het belang van de vereniging het vergt.

De oproepingen moeten ten minste acht dagen vóór de datum van de vergadering schriftelijk gebeuren.

Bijzondere bijeenkomsten in een Buitengewone Algemene Vergadering kunnen worden samengeroepen door de Voorzitter of bij zijn ontstentenis door de secretaris of bij zijn ontstentenis door minstens 2 bestuurders alsook op verzoek van minstens 1/5 van alle werkelijke leden.

De oproeping van iedere Algemene Vergadering moet telkens de agenda vermelden.  De agenda kan gewijzigd worden als tenminste 1/20 van de werkelijke leden erom verzoekt en als de Algemene vergadering de wijziging goedkeurt.
Het eerste agendapunt zal steeds handelen over de uitsluiting van werkelijke leden als er aanleiding toe bestaat. De vergadering bestaat dan uit alle werkelijke leden rekening houdend met vorige beslissing.

Artikel 15

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of bij zijn ontstentenis door de oudste in leeftijd aanwezige bestuurder. De voorzitter duidt de secretaris en twee stemopnemers aan. Zij maken het bureau van de vergadering uit.

Artikel 16

Om op een geldige manier te beraadslagen moeten minstens 20 van de werkelijke of vertegenwoordigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Elk lid kan zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen krachtens een geschreven volmacht. Niemand mag nochtans over meer dan drie volmachten beschikken.
De Algemene Vergadering mag slechts beraadslagen over de punten die op de agenda vermeld zijn. Over punten die niet op de agenda vermeld zijn, kan de Algemene Vergadering slechts beslissen met de toestemming van de Raad van Bestuur.

Met uitzondering van wat bepaald wordt in art. 17 en 34 worden de beslissingen genomen met de gewone meerderheid der aanwezige stemmen.

Artikel 17

De wijziging van de statuten en/of alle beslissingen met betrekking tot het verkopen en ruilen van onroerende goederen vereisen een aanwezigheid in een vergadering die voldoet aan een quorum van 2/3 van de werkelijke leden.
Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen kan aannemen met de meerderheden hierna bepaald, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.  De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.  De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn indien ze wordt goedgekeurd door 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkelijke leden. Enkel wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, vereist ze een meerderheid van 4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkelijke leden.

Artikel 18

De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in notulen en ondertekend door de voorzitter, de secretaris en de leden die zulks wensen.  Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee bestuurders.
De notulen worden bewaard in een notulenregister dat ter inzage zal zijn van de werkelijke leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de in artikel 9 van het K.B. van 26 juni 2003 vastgelegde modaliteiten.

HOOFDSTUK IV: DE RAAD VAN BESTUUR

Artikel 19

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van ten minste vijf leden, gekozen onder de werkelijke leden door de Algemene Vergadering.
De nieuwe leden van de raad van bestuur worden door de Algemene vergadering aangenomen bij meerderheid van tweederden van de aanwezige leden of vertegenwoordigde leden op voordracht van minstens één lid van de Raad van Bestuur .

Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal personen dat werkelijk lid is van de vereniging.

Artikel 20

Indien een mandaat openvalt mogen de overblijvende raadsleden een plaatsvervanger aanstellen, wiens mandaat door de eerstvolgende Algemene Vergadering dient bekrachtigd. Het mandaat van bestuurder neemt van rechtswege een einde wanneer de betrokkene de functie verliest op grond van dewelke hij als kandidaat voor de Raad van Bestuur werd voorgedragen.
De bestuurders kiezen onder zich een voorzitter en een secretaris.  Zij kunnen ook andere functies instellen.

Artikel 21

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de vereniging te besturen.  De Raad is bevoegd voor alle handelingen die niet expliciet door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden, zowel van bestuur als van beschikking in alle maatschappelijke aangelegenheden, voor zover zij niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de Algemene Vergadering voorbehouden zijn.  Hij kan ondermeer alle gelden en waarden in ontvangst nemen; alle bedragen, schenkingen en legaten aanvaarden en opvorderen;alle roerende en onroerende goederen en rechten verkrijgen, en verhuren zelfs voor meer dan 9 jaar.
Een hypotheek vestigen op onroerende goederen. Het vervreemden en ruilen kan enkel maar voor roerende goederen. Het vervreemden en ruilen van onroerende goederen behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Algemene Vergadering.;
geld in lening opnemen en daarvoor alle waarborgen stellen; leningen of voorschotten toestaan en uitbetalen; alle toelagen en steungelden zowel private als officiële aanvaarden en ontvangen in naam van de vereniging; in rechte als eiser en als verweerder optreden; dadingen aangaan; scheidsrechterlijke bedingen sluiten, bewilligen en verzaken. De Raad van Bestuur stelt het personeel aan en doet de opzeg.  De opsomming is niet beperkt.

De Raad kan bepaalde bevoegdheden overdragen aan één of meer van zijn leden of aan om het even welke mandataris.  Aldus kan hij een afgevaardigd bestuurder aanstellen. Zodanige verdeling van taken kan door derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze zijn openbaar gemaakt.

Artikel 22

De beslissingen worden opgenomen in notulen.  Zij worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door een ander lid van de Raad bij afwezigheid van één van hen. Uittreksels en afschriften worden geldig ondertekend door twee bestuurders.

Dit notulenregister ligt ter inzage van de werkelijke leden die hun inzagerecht zullen uitoefenen overeenkomstig de in artikel 9 van het K.B. van 27 juni 2003 vastgelegde modaliteiten.

Artikel 23

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór dat de Raad van Bestuur een besluit neemt. De bestuurder met het tegenstrijdig belang, verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft. Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Artikel 24

In alle akten en handelingen is de vereniging steeds geldig vertegenwoordigd. door de handtekening van twee bestuurders zonder dat een bijzondere machtiging vanwege de Raad van Bestuur dient voorgelegd te worden.  Alle rechtsvorderingen, hetzij als eiser, hetzij als verweerder, worden geldig gedaan uit naam van de vereniging door twee bestuurders.

Artikel 25

De Raad van Bestuur vergadert op bijeenroeping door de voorzitter, de secretaris of de afgevaardigd bestuurder.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of de secretaris of bij hun belet door de oudste in leeftijd aanwezige bestuurder.

Artikel 26

De Raad mag slechts beslissingen nemen over de punten die op de agenda vermeld zijn, tenzij de aanwezige leden eenparig akkoord zijn om ook over andere punten te beslissen.

De beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de stem van hem die voorzit beslissend.

Artikel 27

De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel, en van een uittreksel daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.  Uit die stukken moet in ieder geval blijken of personen die de vereniging vertegenwoordigen, de vereniging ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

HOOFDSTUK V: DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 28

Voor het dagelijks bestuur van de vereniging kan de Raad van Bestuur een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een ondervoorzitter aanstellen.  Zij zijn bevoegd om namens de vereniging de dagelijkse briefwisseling te ondertekenen, alle kwijtingen en ontvangstbewijzen ten aanzien van financiële en andere instellingen en alle documenten tegenover de post, tol en vervoer te ondertekenen.  Bij alle handelingen en mededelingen dient het Nederlandstalig karakter van de club gerespecteerd te worden

Artikel 29

Worden tot daden van dagelijks bestuur gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vereniging te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de Raad van Bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

Artikel 30

De benoeming van de personen belast met het dagelijks bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel, en van een uittreksel daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

HOOFDSTUK VI: AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 31

De bestuurders en secretaris zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vereniging. Tegenover de vereniging en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht .
Ze handelen niet als gemandateerde maar via de vereniging.

HOOFDSTUK VII: TOEZICHT

Artikel 32

Zolang de vereniging voor het laatst afgesloten boekjaar de wettelijke drempelbedragen niet overschrijdt, is de vereniging niet verplicht twee commissarissen te benoemen maar kan dit wel doen op vrijwillige basis.  Deze commissarissen worden benoemd door de  algemene vergadering onder de leden van de vereniging voor een termijn  die bepaald wordt door de algemene vergadering.

HOOFDSTUK VIII: BOEKHOUDING

Artikel 33

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De jaarrekening wordt neergelegd in het dossier gehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Voor zover van toepassing wordt de jaarrekening tevens neergelegd bij de Nationale Bank overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De Raad van Bestuur legt de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar alsook een voorstel van begroting ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering.

HOOFDSTUK IX: ONTBINDING

Artikel 34

De Algemene Vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen m.b.t. de ontbinding voorgelegd door de Raad van Bestuur of door minimum 1/5 van alle leden.  De samenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 14  van deze statuten.  De algemene vergadering kan de ontbinding alleen uitspreken onder dezelfde voorwaarden als die welke betrekking hebben op een wijziging van het doel of de doeleinden van de vereniging.

Artikel 35

Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vereniging steeds dat zij “V.Z.W. in vereffening” is.

Artikel 36

Ingeval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de Algemene Vergadering vereffenaar(s) waarvan zij de opdracht zal omschrijven.

Artikel 37

Ingeval van ontbinding en vereffening, beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het vermogen van de vereniging.

Artikel 38

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief worden neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

HOOFDSTUK X: HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 39

De Algemene Vergadering kan ter uitvoering van de statuten bij huishoudelijk reglement verder alle regelingen treffen die nuttig of noodzakelijk zijn voor de vereniging.

Het huishoudelijk reglement en wijziging eraan wordt door de Algemene Vergadering in zijn geheel aangenomen of verworpen, en dit in dezelfde voorwaarden als deze onder artikel 16 van deze statuten.

Aldus opgemaakt te Schepdaal op 8 April 2005 in twee exemplaren.