Clubreglement

V.Z.W. Tennisclub Pajottenland
Kouterstraat 30A, 1703 Schepdaal
Ondernemingsnummer: 433398869

Lidmaatschap

1. Je bent lid van TCP wanneer je:
· het inschrijvingsformulier via de website hebt ingevuld en verstuurd
· het gepaste lidgeld hebt betaald
· het huishoudelijk reglement respecteert

2.Elk lid van TCP ontvangt een lidkaart van de Vlaamse Tennisvereniging (VTV). Wie geen VTV-lidkaart heeft is niet verzekerd en mag de terreinen niet betreden. Je bent pas speelgerechtigd wanneer je de VTV-kaart ontvangen hebt. Het bestuur kan de toegang tot de terreinen verbieden aan wie geen VTV-kaart van TCP kan voorleggen.

3. Het tennisseizoen op TCP begint in april (in functie van de weersomstandigheden en de staat van de terreinen) en loopt tot eind september of begin oktober. De raad van bestuur beslist over begin- en einddatum. Het lidmaatschap van de club geldt voor het lopende kalenderjaar en loopt tot eind maart van het volgende jaar. Het behelst het gebruik van de infrastructuur, de inschrijving bij VTV en een verzekering.

4. Wanneer het huishoudelijk reglement niet wordt gerespecteerd of in geval van uitzonderlijke problemen, kunnen (zoals bepaald in de statuten) toegetreden leden geweigerd worden door de raad van bestuur. Werkelijke leden kunnen geweigerd worden door de algemene vergadering. In geen geval zal het lidgeld terugbetaald worden.

5. De totale infrastructuur van TCP staat ter beschikking van alle leden. Niet-leden zijn welkom, maar mogen geen gebruik maken van de terreinen, noch van de kleedruimtes, tenzij men uitgenodigd werd door een lid van TCP (zie verder).

6. Alle leden moeten het Vlaamse karakter van de club eerbiedigen.

Reservaties

1. Sinds het zomerseizoen van 2012 gebeuren de reserveringen via de website van VTV. Een link naar de betreffende pagina staat ook vermeld op de website van TCP. Wie thuis geen internettoegang heeft, kan reservaties invoeren op de pc in de chalet van TCP.

2. Elk lid kan maximaal twee keer een terrein reserveren tijdens de “spitsuren” (tussen 19 en 22 uur op weekdagen), waarvan max. 1 uur op dezelfde dag. In totaal kunnen vijf uren per drie weken worden gereserveerd. Bij de reservaties moeten alle voor- en achternamen van alle spelers worden ingevuld. Bij een dubbelspel  moeten vier namen worden opgegeven. Het bestuur en de uitbater hebben het recht reservaties te annuleren wanneer aan deze regels niet is voldaan. Wanneer terreinen niet gereserveerd zijn, kan men spelen zonder reservatie vooraf.

3. Het is verplicht een reservatie te annuleren wanneer je niet kan spelen. Dit moet ten laatste een uur vooraf gebeuren. Annuleren kan via de VTV-reserveringstoepassing. Bij herhaaldelijk negeren van deze richtlijn behoudt het bestuur zich het recht toe om de volgende reservatie te annuleren.

4. Een gereserveerd uur kan uitzonderlijk vervallen door bijvoorbeeld een (uitgestelde) interclubmatch, lessen of onbespeelbaarheid van de terreinen. De leden worden in dat geval zo snel mogelijk op de hoogte gebracht door het bestuur of de uitbater.

5. Spelers jonger dan 18 jaar mogen in de vakanties op weekdagen slechts reserveren tot 19 uur.

Clubactiviteiten

1. Voor alle door de club georganiseerde activiteiten zoals lessen, jeugdweken en niet-officiële tornooien hebben leden voorrang op niet-leden indien de vraag groter dan is dan het aantal beschikbare plaatsen. Deelnemen aan dergelijke activiteiten kan enkel indien op voorhand wordt betaald. Er wordt aan de ingeschrevenen gevraagd om tijdig te verwittigen wanneer ze alsnog niet deelnemen zodat hiermee rekening kan worden gehouden.

2. Tennislessen tegen betaling kunnen slechts gegeven worden door TCP erkende trainers, mits goedkeuring van het bestuur.

3. Deelnemen aan interclub binnen een TCP-ploeg kan enkel door leden die volwaardig ingeschreven zijn en hun lidgeld voor het lopende seizoen al hebben betaald. De raad van bestuur heeft uiteindelijke zeggenschap over de samenstelling van de speellijsten voor de interclub.

Uitgenodigde spelers

1. Ieder lid heeft het recht twee keer per seizoen een niet-lid uit te nodigen. Elk niet-lid mag slechts twee keer per seizoen uitgenodigd worden. Na goedkeuring van het bestuur kunnen hierop uitzonderingen toegelaten worden.

2. Men mag met een uitnodiging geen terrein reserveren na 19 uur.

Varia

1. Het spelen met tennisschoenen met zolen met visgraatmotief is verplicht om de terreinen niet te beschadigen.

2. Iedereen wordt verzocht de tennisvelden, het omliggende terrein en de gebouwen netjes te houden.

3. Na elke tennisbeurt moet het terrein geveegd worden. Bij droog weer en te droge velden moet er voor elke speelbeurt gesproeid worden.

4. De baruitbater en het bestuur hebben het recht de terreinen te sluiten wanneer de weersomstandigheden dit vereisen.

5. Bij ongevallen op de club moeten de leden binnen 24 uur de nodige documenten (beschikbaar in de chalet) invullen en aan de secretaris bezorgen.

Structuur

1.Tennisclub Pajottenland werd opgericht in 1972 en is een vzw. In het voorjaar 2005 werden de statuten herbekeken in functie van de nieuwe wetgeving op de vzw’s. De statuten liggen ter inzage bij de secretaris of kunnen na afspraak met de secretaris of de voorzitter in de chalet geconsulteerd worden.

2.De structuur van de vzw is bepaald in de statuten. De club bestaat uit toegetreden leden en werkelijke leden. De raad van bestuur en de algemene vergadering krijgen in de statuten eigen taken toegewezen. Elk jaar wordt tijdens een ledenvergadering het bestuur verkozen. Ieder lid ouder dan 18 jaar en twee jaar of langer (niet noodzakelijk achtereenvolgend) lid en die voldoet aan de voorwaarden van het lidmaatschap, kan zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie.

3. Binnen het bestuur worden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester aangeduid, evenals verantwoordelijken voor de diverse activiteiten van de club en taken van het bestuur. De coördinaten van de bestuursleden zijn te vinden in de chalet naast de telefoon. Alle leden kunnen met vragen, suggesties of klachten terecht bij de bestuursleden.

4. De notulen van de beslissingen van de raad van bestuur en van de algemene vergadering kunnen opgevraagd worden bij de secretaris.

Het bestuur wenst alle leden een prettig en sportief tennisseizoen.